Loading color scheme

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Úvod

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme pro Vás my, společnost PROFI REGAL s.r.o., se sídlem Rynoltice 246, Rynoltice 463 55, IČO: 25424629, DIČ: CZ25424629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 17626, připravili, abychom Vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje a tím pomáháme chránit Vaše soukromí.

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

2. Náš přístup Ochranu osobních údajů považujeme za velmi zásadní a věnujeme jí proto velkou pozornost. Při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržujeme tyto zásady: • Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.

• Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny (například v případě, že bychom Vaše osobní údaje uchovávali na datových úložištích – cloudech – mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor). Spadá sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.

• Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.

• Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.

• Zásada přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.